Πίσω στο ευρετήριο

Uploading an article with image Posted: 01-Mar-2020 22:13 PM

php, javascript, mysql, html tutorial
Δες το Demo Κατέβασε τα αρχεία 9 downloads

Σε αυτό το παράδειγμα θα δούμε πως θα ανεβάσουμε ένα post, που θα έχει έναν τίτλο, μιά εικόνα, και το άρθρο.
Θα επικυρώσουμε τα δεδομένα από την φόρμα πρώτα με javascript για να μην υπάρχει η καθηστέρηση του server, και μετα με php για να κάνουμε την εφαρμογή ασφαλη, και θα τα εισάγουμε σε μια mysql βάση.
Θα χρειαστούμε τρία αρχεία.

 • Το index.php για την html φόρμα
 • Ένα script.php για τόν κώδικα php
 • Καί ένα script.js για την javascript

index.php


<body>
   <!-- Πρέπει να συμπεριλάβουμε το php αρχείο για να τρέχει ο κώδικας κάθε
  φορά που φορτώνει η σελίδα. -->
  <?php require 'script.php'; ?>  

  <!-- Είναι σημαντικό σε κάθε φόρμα που έχουμε file upload να έχουμε το attribute (ιδιότητα)
  enctype="multipart/form-data" αλλιώς το αρχείο δεν θα ανέβει. -->
  <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
   
   <h2>Μεταφόρτωση άρθρου με φωτό</h2>
   
   <!-- Θέλουμε ένα πεδίο για να εισάγουμε τον τίτλο -->
   <fieldset>
     <legend>Δώσε έναν τίτλο στο άρθρο</legend>

     <!-- Όπως βλέπετε στο value του τίτλου έχουμε μια php μεταβλητή η οποία 
     κρατάει ότι έχουμε πληκτρολογήσει στο πεδίο. Αυτό το κάνουμε γιατί σε περίπτωση σφάλματος
     θέλουμε το πεδίο να κρατήσει την τιμή που πληκτρολογήσαμε -->
     <input type="text" name="title" value="<?php echo @$title; ?>">
     
     <!-- Θέλουμε να τυπώνουνε και όποια σφάλματα προκύψουν κατά
     την επικύρωση μέσα σε ένα p tag, εδώ η μεταβλητή @$title_error θα παίρνει
     την τιμή της κάθε φορά που τρέχει ο php κώδικας -->
     <p class="error"><?php echo @$title_error; ?></p> 
   </fieldset>

   <fieldset>
     <legend>Εισαγωγή άρθρου</legend>

     <!-- Για το πεδίο του άρθρου και του σφάλματος υσχύει ότι και για το πεδίο
     του τίτλου παραπάνω. -->
     <textarea name="article"><?php echo @$article; ?></textarea>
     <p class="error"><?php echo @$article_error; ?></p>
   </fieldset>

   <fieldset>
     <legend>Επέλεξε φωτό για το άρθρο σου</legend>

     <!-- Έχουμε το παρακάτω div και μέσα ένα img tag για να εμφανίζουμε την επιλεγμένη εικόνα -->
     <div class="image-placeholder">
      <img id="uploadPreview" src="" width="100%">
     </div>

     <!-- Κάθε φορά που θα επιλέγουμε μια εικόνα θα τρέχει η previewImage() και θα
     μας την εμφανίζει στο παραπάνω img -->
     <input type="file" name="image" id="uploadImage" onchange="previewImage();" >
     <p class="error file-error"><?php echo @$file_error; ?></p>
   </fieldset>  

   <!-- Το upload button -->
   <input type="submit" name="upload" value="Upload">

   <!-- H $success θα τυπώνει το μύνημα επιτυχους upload -->
   <p class="success"><?php echo @$success; ?></p>
   
   <!-- Και η $error το όποιο σφαλμα προκύψει που δεν έχει σχέση με την 
   επικύρωση των πεδίων -->
   <p class="error"><?php echo @$error; ?></p>
  </form>

<!-- Και πρέπει να συμπεριλάβουμε το javascript αρχείο -->
<script src="script.js"></script>

script.js


// Θα ξεκινήσουμε να γράψουμε την συνάρτηση previewImage() που έχουμε 
// δηλώσει στην html φόρμα να τρέχει κάθε φορά που θα επιλέγουμε μια εικόνα
function previewImage() {
  
  // Χρειαζόμαστε μία αναφορά στο p.file-error για να προβάλλουμε τα όποια σφάλματα μας επιστρέφει
  // η συνάρτηση 
  let error = document.querySelector('.file-error');

  // Καθαρίζουμε το error html στοιχείο σε περίπτωση που είχαμε κάποιο σφάλμα.
  error.innerHTML = '';

  // Στοχέυουμε το input file στην html φόρμα, και με την files[0], πέρνουμε
  // τις πληροφορίες που θέλουμε για το αρχείο που επιλέξαμε, όπως το όνομα, το μέγεθος,
  // τον τύπο(jpg, png, κτλ). 
  // Η files μας έπιστρέφει έναν πίνακα, οπότε εμείς στοχεύουμε την πρώτη τιμή(value)
  // στον πίνακα με το κλειδί(key) [0]. 
  let file = document.getElementById("uploadImage").files[0];

  // Καλούμε το αντικείμενο FileReader()
  let reader = new FileReader();
  
  // Ή μέθοδος readAsDataURL() του αντικειμένου(object) FileReader(), διαβάζει τον 
  // δυαδικό κώδικα του αρχείου και τον επιστρέφει ως data URL. Για να διαβαστεί από
  // τον browser.
  reader.readAsDataURL(file);

  // Όταν διαβάσει(onload) ο browser το αρχείο, χωρίς σφάλματα ...
  reader.onload = function (event) {
   // ... θα στοχεύσουμε το html img tag για να εμφανίσουμε την εικόνα μας.
   return document.getElementById("uploadPreview").src = event.target.result;
  };

  // Αν προκύψει σφάλμα από την μεριά του browser και δεν διαβαστεί σωστά το αρχείο ...
  reader.onerror = function(event){
   // ... θα επιστρέψουμε ένα μήνυμα στην html φόρμα μας.
   return error.innerHTML = 'Σφάλμα ανάγνωσης του αρχείου';
  }

  // Επικύρωση(validation) του αρχείου.  
  // Θα ελέγξουμε το μέγεθος(size) και τον τυπο(type).
  
  let maxSize = 1 * 1024 * 1024; // Ανώτατο επιτρεπτό όριο 1 MB

  // Μέσα στον πίνακα validTypes εχουμε τους έγκυρους τύπους των αρχείων.
  let validTypes = ["image/jpg", "image/jpeg", "image/png", "image/gif"];

  // Ελέγχουμε το μέγεθος του αρχείου.
  if(file.size > maxSize){
   // Μη αποδεκτό μέγεθος.
   error.innerHTML = `Το αρχείο υπερβαίνει το ${maxSize / 1024 / 1024}MB`;
   // απενεργοποιούμε το submit button.
   document.querySelector('input[type=submit]').disabled = true;
   return false;
  }else{
   // ενεργοποιούμε το submit button
   document.querySelector('input[type=submit]').disabled = false;
  }

  // Ελέγχουμε τον τύπο του αρχείου.
  // Η arr.includes() θα τρέξει όλα τα στοιχεία του πίνακα validTypes[]
  // και θα συγκρίνει τον τύπο του αρχείου που επιλέξαμε με τους τύπους 
  // που έχουμε δηλώσει μέσα στον πίνακα. 
  if(!validTypes.includes(file.type)){
   // Μύνημα σφάλματος.
   error.innerHTML = "Αποδεκτά φορμάτ [.jpg .jpeg .png .gif]";
   // απενεργοποιούμε το submit button.
   document.querySelector('input[type=submit]').disabled = true;
   return false;
  }else{
   // το αρχείο είναι εγκυρο ... 
   // ενεργοποιούμε το submit button
   document.querySelector('input[type=submit]').disabled = false;
  }
}

/*Πρίν η φόρμα υποβληθεί θα ελέγξουμε τα πεδία με την javascript. Αυτό το κάνουμε για να μην έχουμε
καθυστέρηση κατά την επικύρωση των πεδίων, γιατί η javascript τρέχει στον browser έτσι εαν υπάρχει
κάποιο σφάλμα θα εμφανιστεί στήν οθόνη σχεδόν ακαριαία, και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχουμε
και αρχείο να ανεβάσουμε, που για να μας στείλει ο server τις απαντήσεις θα πρέπει να ανέβει και
το αρχείο, και αυτό είναι χρονοβόρο ειδικά αν το αρχείο έιναι αρκετά ΜΒ σε μέγεθος.*/

// Με τον addEventListener() θα πιάνουμε την φόρμα κάθε φορά που πατάμε το submit button, και θα 
// έχουμε πρόσβαση στα πεδία.
document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(e){

  // Θα ελέγξουμε το πεδίο title αν είναι κενό, Αν ναι θα τυπώσουμε το σφάλμα στην οθόνη, και
  // θα αποτρέψουμε την φόρμα να υποβληθεί με την preventDefault(). Kai θα σταματήσουμε την
  // συνάρτηση με το return false.
  // To ίδιο ισχύει και για το πεδίο article 
  if(e.target.title.value == ''){
   document.querySelector('#title-error').innerHTML = 'JS > Πρέπει να δώσεις έναν τίτλο στο άρθρο σου';
   e.preventDefault();
   return false;
  }else{
   document.querySelector('#title-error').innerHTML = '';
  }

  if(e.target.article.value == ''){
   document.querySelector('#article-error').innerHTML = 'JS > Πρέπει να εισάγεις το άρθρο σου';
   e.preventDefault();
   return false;
  }else{
   document.querySelector('#article-error').innerHTML = '';
  }

  // Εδώ θα ελέγξουμε εαν έχει επιλεγεί κάποιο αρχείο εαν όχι θα τυπώσουμε 
  // και εδώ το σφάλμα στην οθόνη και θα αποτρέψουμε την φόρμα να υποβληθεί 
  // τερματίζοντας και την συνάρτηση.

  // Για να δούμε αν έχει επιλεγεί κάποιο αρχείο θα τσεκάρουμε την files 
  // πάνω στο choose file button.
  // Η files μας επιστρέφει μια συλλογή εαν το μήκος της είναι 0 αυτό
  // σημαίνει ότι δεν έχει επιλεγεί κανένα αρχείο. 
  if(document.getElementById("uploadImage").files.length == 0){
   document.querySelector('#file-error').innerHTML = 'JS > Πρέπει να επιλέξεις μια φωτό';
   e.preventDefault();
   return false;
  }else{
   document.querySelector('#file-error').innerHTML = '';
  }
});

Για περισότερες πληροφορίες πάνω στίς συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε θα βρείτε στα παρακάτω links.

script.php


// Πρώτα απ όλα πρέπει να ελέγξουμε με την isset() αν η φόρμα έχει υποβληθεί. 
if(isset($_POST['upload'])){
 
 // εφόσον η φόρμα έχει υποβληθεί θα ελέγξουμε με την empty() αν το πεδίο title είναι κενό.
 if(!empty($_POST['title'])){
  /* άφού έχουμε τιμή στο πεδίο title πρέπει να ελέγξουμε και να αφαιρέσουμε τοιχόν HTML tags
  που θα μπορούσαν να μας κάνουν ζημιά. Αυτό θα γίνει με την filter_var(), και την 
  παράμετρο FILTER_SANITIZE_STRING.*/
  $title = filter_var($_POST['title'], FILTER_SANITIZE_STRING);  
 
  /* μετά απο το πεδίο title θα περάσουμε στο πεδίο article, θα ελέγξουμε και αυτό
  με την empty(), και αν δεν είναι κενό θα το περάσουμε και αυτό απο την filter_var()*/
  if(!empty($_POST['article'])){
   $article = filter_var($_POST['article'], FILTER_SANITIZE_STRING);

   /* έχουμε τελειώσει με τα δύο πεδία και θα πιαστούμε με την image.
   Η image μας έρχεται σε array με την $_FILES.
   Θα ελέγξουμε με την isset() αν υπάρχουν δεδομένα, και με την UPLOAD_ERR_OK που
   είναι μια από τις πολλές σταθερές που έχει η ['image']['error'], θα τσεκάρουμε
   αν το upload έγινε χωρίς σφάλμα.*/
   if(isset($_FILES['image']) && $_FILES['image']['error'] == UPLOAD_ERR_OK){
    
    /* το αρχείο ανέβηκε χωρίς σφάλματα και τώρα θα πάρουμε τις τιμές και θα τις
    ορίσουμε σε μεταβλητές για να μπορέσουμε, να τις διαχειριστούμε πιο άνετα */
    
    /* για την filter_var() έχουμε πεί παραπάνω σε τι χρησιμεύει.
    η trim() αφαιρεί τους κενούς χαρακτήρες(white space) δεξια και αριστερά απο ένα string */
    $file_name = filter_var(trim($_FILES['image']['name']), FILTER_SANITIZE_STRING); 
    $file_type = $_FILES['image']['type']; 
    $file_temp = $_FILES['image']['tmp_name']; 
    $file_size = $_FILES['image']['size']; 
    $upload_error = $_FILES['image']['error'];

    /*Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε τον τύπο(το format) του αρχείου.
    Θα γράψουμε έναν πίνακα με τους τύπους των αρχείων που θέλουμε να 
    επιτρέψουμε να περάσουνε τον έλεγχο*/
    $valid_types = array("image/jpg", "image/jpeg", "image/png", "image/gif");

    // τώρα θα ελέγξουμε εάν ο τύπος που έχει η $file_type είναι μέσα στον πίνακα
    if(in_array($file_type, $valid_types)){

     /*εφόσον ο τύπος είναι έγκυρος θα ελέγξουμε το μέγεθος του αρχείου
     και θα καθορίσουμε το όριο σε 2ΜΒ*/ 
     $max_file_size = 2 * 1024 * 1024;
     
     // εαν η $file_size είναι μικρότερη η ίση με το όριο που έχουμε θέσει ...    
     if($file_size <= $max_file_size){
      /*... τότε προχωράμε με την μετακίνηση του αρχείου στον φάκελο που 
      θέλουμε*/
      $upload_folder = "uploads/";
      
      // θα ελέγξουμε αν το αρχείο υπάρχει ήδη στον φάκελο uploads
      if(!file_exists($upload_folder.$file_name)){

       /*τώρα πρέπει να μετακινήσουμε το αρχείο από τον προσωρινό φάκελο που
       το έχει αποθηκεύσει η php στον φάκελο μας*/
       if(move_uploaded_file($file_temp, $upload_folder.$file_name)){ 
        
        /*το αρχείο έχει μετακινηθεί στον φάκελο μας και επόμενο βήμα είναι
        να συνδεθούμε με την βάση δεδομένων mysql*/
        // η σύνδεση θα γίνει με την mysqli_connect('host','username','password','db name')                      

        $conn = mysqli_connect('host','username','password','db name');
        
        // τσεκάρουμε αν η σύνδεση είναι επιτυχής
        if(!$conn){
         /*εαν η σύνδεση δεν είναι εφικτή θα τερματίσουμε το script και θα 
         τυπώσουμε το σφάλμα με την mysqli_connect_error(); */
         die('Δεν υπάρχει σύνδεση με την mysql - '. mysqli_connect_error());
        }else{
         // στην βάση έχουμε έναν πίνακα articles με 3 πεδία (title, article, image). 
         $sql = "INSERT INTO articles(title,article,image) VALUES('$title', '$article', '$file_name')";
         
         // θα εκτελέσουμε την mysqli_query() και θα εισάγουμε τις τιμές στον πίνακα articles
         if(mysqli_query($conn, $sql)){
          // εαν η εγγραφή είναι επιτυχής θα τυπώσουμε το μήνυμα
          $success = "Tο άρθρο ανέβηκε επιτυχώς";
          // θα καθαρίσουμε τα πεδία title και article στην φόρμα
          $title = "";
          $article = "";
          // και θα κλήσουμε την σύνδεση
          mysqli_close($conn);
         }else{
          // εαν η εγγραφή δεν είναι επιτυχής θα τυπώσουμε το μήνυμα σφάλματος.
          $error = "Παρουσιάστηκε σφάλμα στήν βάση - ". mysqli_error($conn);
          // και θα διαγράψουμε το αρχείο απο τον φάκελο.
          if(!unlink($upload_folder.$file_name)){
           $error = "H φωτό δεν διαγράφηκε από την βάση";
          }
         }
        } 
       }else{
        // Μήνυμα ανεπιτυχείς μετακίνησης του αρχείου.
        $file_error = "Παρουσιάστηκε σφάλμα στον server";
       }
      }else{
       $file_error = "Το αρχείο υπάρχει ίδη στον server";
      }
     }else{
      $file_error = "To αρχείο είναι μεγαλύτερο απο 2MB";
     }
    }else{
     $file_error = "Αποδεκτά φορμάτ [.jpg .jpeg .png .igif]";
    }
   }else{
    $file_error = 'Πρέπει να επιλέξεις μια φωτό';
   }
  }else{
   $article_error = 'Πρέπει να εισάγεις το άρθρο σου';
  }
 }else{
  $title_error = 'Πρέπει να δώσεις έναν τίτλο στο άρθρο σου';
 }
}

Για περισότερες πληροφορίες πάνω στίς συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε θα βρείτε στα παρακάτω links.

Σχόλια και ερωτήσεις μέσω facebook

Παρόμοια php tutorials

Image resizing with php 09-Mar-2020 19:16 PM Ενα php script για να τροποποιούμε τις διαστάσεις των φωτόγραφίων κατά το upload. Uploading an article with image 01-Mar-2020 22:13 PM Έχουμε μια φόρμα με τρία πεδία, τίτλο,άρθρο, και εικόνα, θα ανεβάσουμε την εικόνα στον server και θα εισάγουμε τα στοιχεία σε μια mysql βάση. Image upload with php 17-Feb-2020 18:17 PM Σε αυτό το tutorial θα ανεβάσουμε μια φωτό στον server, και θα επικυρώσουμε (validate) αν η φωτό είναι έγκυρη.
Contact form validation with php 16-Mar-2020 00:54 AM Θα επικυρώσουμε μια φόρμα επικοινωνίας με php, και θα εισάγουμε τις τιμές σε μια βάση δεδομένων. Register form with php and ajax 24-Feb-2020 16:39 PM Εχουμε μια φόρμα εγγραφής στην οποία τα δεδομένα θα σταλούν με Ajax στο php αρχείο για επικύρωση.

css Tutorials

Resposive navbar with css and javascript 05-Mar-2020 21:24 PM Ένα responsive οριζόντιο μενού πλοήγησης για μικρή και μεγάλη οθόνη, με css και λίγη javascript. Highlight selected menu page 12-Mar-2020 11:56 AM Έχουμε ένα οριζόντιο μενού όπου θα αλλάζουμε το background-color του link στην επιλεγμένη σελίδα. Responsive grid layout 04-Mar-2020 17:15 PM Έχουμε μια responsive ιστοσελίδα που προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες Sticky navbar με css και javascript 28-Feb-2020 18:32 PM Έχουμε ένα οριζόντιο μενού όπου θα κολλάει στήν αρχή της σελίδας όταν κάνουμε scroll.

javascript Tutorials

Show hide password with javascript 10-Mar-2020 23:28 PM Ένα javascript που εμφανίζει τα γράμματα όταν πληκτρολογούμε στο πεδίο password. javascript and css slideshow 21-Feb-2020 01:27 AM Slideshow με fade effect, κείμενο, cta button, και responsive design γραμμένο σε css και javascript Autofill select combo box 27-Feb-2020 00:10 AM Θα δούμε πως μπορούμε να συνδυάσουμε δυο select drop-down menu έτσι ώστε επιλέγοντας το πρώτο να δίνουμε τις ανάλογες τιμές στο δεύτερο. Image preview with javascript 19-Feb-2020 16:04 PM Άμεση απεικόνιση της εικόνας σε file upload ενέργεια

webDev Αναφορές

PHP Net Το σπίτι της php είναι η πιο έγκυρη πηγή εκμάθησης. Javascript Μozilla MDN web docs Τα πάντα για την Javascript. Όρεξη να έχεις να διαβάζεις. CSS Μozilla MDN web docs Απο βασικά styles εως animation, εδω θα τα μάθεις όλα. Programming Notes for Professionals Μια φοβερή συλλογή από PDF αρχεία, από Android εώς C++. Αξίζει να κατεβάσετε και να μελετήσετε τα αρχεία.

PHPDev Tutorials | Site developed by PHPDev.gr Visit PHPDev

scrollTo('top')